Vedtekter.

for Frosta Veteranklubb.

§ 1.  Formål.  Frosta Veteranklubb er en interesseorganisasjon for ivaretakelse av veterankjøretøyer.

§ 2.  Organisatorisk tilknytning.  Frosta Veteranklubb er en frittstående interesseorganisasjon, uten bindinger til andre organisasjoner.

§ 3.  Medlemmer.  Medlemskap i Frosta Veteranklubb er åpent for alle personer med interesse i veterankjøretøyer.

§ 4.  Stemmerett og valgbarhet.  Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i klubben.

§ 5.  Kontingent.  Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales etterskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mere enn 1 år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem. Strykes ett medlem, kan det ikke tas opp igjen før kontingenten er betalt.

§ 6.  Godtgjørelse til tillitsvalgte.  Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Utgifter til godtgjørelse og refusjon skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

§ 7.  Årsmøtet.  Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år i februar måned og innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftelig melding til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før møtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan også invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmer som er tilstede. Ingen har mere enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje med fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal er vedtak for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

§ 8.  Årsmøtets oppgaver.  Årsmøtet skal:

 • Behandle Frosta Veteranklubb sin årsmelding
 • Behandle klubbens regnskap i revidert stand
 • Behandle innkommende forslag
 • Fastsette kontingenten
 • Vedta Frosta Veteranklubb sitt budsjett
 • Valg:  a) Styremedlemmer  b) Valgkomite  c) Revisor for 1 år                                       

§ 9.  Ekstraordinære årsmøter.  Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer dette, eller eller minst en tredjedel av de stemmeberettige medlemmene krever det. Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære årsmøter.

§ 10.  Styret.  Frosta Veteranklubb ledes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styert skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide instrukser for dette.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi og eiendeler.
 • Representere klubben utad.
 • Styreleder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styret er tilstede. Ved stemmelikhet gjelder det som leder eller stedfortreder har stemt for.

§ 11.  Vedtektsendringer.  Endringer av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opppå sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 12.  Oppløsing av klubben.  Oppløsing av Frosta Veteranklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsing vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte innen 3 måneder. For at oppløsing kan skje, må vedtaket her gjentas med minst 2/3 flertall

 

Frosta, den 06.06.2017

 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.